Home

Blog

Nederlands

Poem Booth Huurovereenkomst

Poem Booth Huur-overeenkomst

Partijen

Leverancier: VOUW BV, gevestigd te Krugerplein 4-1, 1021 KP Amsterdam, Nederland.

Klant: afnemer van de Poem Booth, een interactieve installatie van VOUW BV die van foto’s gedichten maakt

Overwegende dat:

VOUW BV een toonaangevende aanbieder is van innovatieve technologische kunstinstallaties en de ontwikkelaar van de Poem Booth, een interactieve installatie die gedichten genereert mede op basis van foto’s van gebruikers.

De informatie van de klant zoals volledige naam, contactgegevens en eventuele extra informatie verzameld worden bij de bevestiging van de bestelling, betaling van de factuur of bij de bevestiging van levering.

De klant de intentie heeft om de Poem Booth te huren voor een periode voor een afgesproken prijs, aangegeven in de toegestuurde factuur waarop deze overeenkomst van toepassing is.

De klant gebruik wil maken van de unieke eigenschappen van de Poem Booth om bezoekers een interactieve ervaring te bieden.

VOUW BV verantwoordelijk is voor de levering, installatie, en het functioneren van de Poem Booth, met dien verstande dat bepaalde operationele aspecten zoals de internetverbinding door de klant verzorgd worden.

Beide partijen het belang erkennen van duidelijke afspraken omtrent betaling, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, en de procedure bij eventuele geschillen.


Verplichtingen van de Klant

De klant verplicht zich tot het verschaffen van de volgende informatie en faciliteiten om een succesvolle implementatie en exploitatie van de Poem Booth te garanderen:

Volledige naam en contactgegevens van de klant, inclusief een primair contactpersoon voor de duur van de overeenkomst en eventuele extra gevraagde informatie (zoals het ontwerp van de gedichten en de onderwerpen van de gedichten die extra aandacht verdienen). Een geschikte locatie en de benodigde infrastructuur, waaronder een adequaat stroompunt en een stabiele internetverbinding.


Artikel 1: Omvang van de Levering

1.1 De levering omvat de Poem Booth bestaande uit een kast met scherm, camera, een knop en optioneel een printer. De software voor het genereren van gedichten is eveneens inbegrepen.

1.2 VOUW BV is verantwoordelijk voor de installatie, inclusief het aansluiten van de Poem Booth op stroom en internet, met dien verstande dat het functioneren van het internet de verantwoordelijkheid van de klant is.


Artikel 2: Tijdslijn en Installatie

2.1 De starttijd zoals overeengekomen impliceert dat de Poem Booth operationeel is, mits aan alle voorwaarden is voldaan. De stopdatum en -tijd duiden op de demontage.

2.2 Na installatie wordt aangenomen dat de installatie naar tevredenheid is verlopen, tenzij de klant direct anders aangeeft.


Artikel 3: Installatievereisten

3.1 De klant dient te zorgen voor een functionele internetverbinding via Ethernet of een beveiligd Wi-Fi netwerk. WiFi netwerken met inlogschermen en extra gebruikersnamen worden niet ondersteund.

3.2 Een werkend stopcontact van 220-240 volt dient naast de installatieplaats van de Poem Booth aanwezig te zijn.


Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling van 100% van de kosten dient vooraf te geschieden.

4.2 Bij annulering worden €50,00 administratie- en annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleringen binnen 20 dagen voor de reserveringsdatum resulteren in een additionele kost van 50% van de huurprijs. Bij annuleringen die minder dan 48 uur voor de reserveringsdatum plaatsvinden, is de klant verplicht 100% van de huurprijs te betalen.


Artikel 5: Intellectueel Eigendom

5.1 VOUW B.V. behoudt de volledige eigendomsrechten van de Poem Booth, inclusief alle rechten op de software en het ontwerp. Klanten die de Poem Booth huren, krijgen een tijdelijke licentie om de software en het ontwerp te gebruiken gedurende de periode van de huur.
Voor zover er auteursrechten op de gegenereerde gedichten rusten, komen die toe aan VOUW B.V. en/of bij de dichter die heeft bijgedragen aan het creëren van de prompts. De klant krijgt een niet-exclusieve licentie om de gedichten te gebruiken.

5.2 De klant heeft het recht om beeldmateriaal van de Poem Booth te maken en te gebruiken voor promotie en publiciteit met betrekking tot het evenement waarvoor de Poem Booth verhuurd wordt. Als de organisatie ander gebruik van het werk wil maken, dan zullen daar aanvullende afspraken over gemaakt worden.


Artikel 6: Onderhoud en Support

6.1 Indien een printer is besteld, zal een afgevaardigde namens VOUW BV aanwezig zijn voor het vervangen van de printrolletjes indien nodig. Anders zal ondersteuning beperkt zijn tot installatie en demontage, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 7: Aansprakelijkheid en Schade

7.1 VOUW BV is niet aansprakelijk voor externe kortsluitingen, stroomstoringen en/of internetproblemen.

7.2 VOUW BV is niet aansprakelijk voor reacties of gevoelens van gebruikers die zich mogelijk gekwetst voelen door de inhoud gegenereerd door de Poem Booth. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dit risico te beheersen en waar nodig maatregelen te nemen om de bezoekers te ondersteunen.

7.3 Schade toegebracht door de klant of door 'force majeure' valt buiten de verantwoordelijkheid van VOUW BV, behoudens nalatigheid door de klant in het voorkomen van schade. De klant is bij schade verantwoordelijk om VOUW BV direct te informeren.

7.4 Na aflevering van de Poem Booth wordt de Poem Booth door een installateur van VOUW BV en de klant gezamenlijk gecontroleerd op schade.


Artikel 8: Privacy en Veiligheid

8.1 Verwerking van Gegevens: Bij gebruik van de Poem Booth worden foto's tijdelijk verwerkt om een anonieme beschrijving te genereren die dient voor het maken van een persoonlijk gedicht. De originele foto wordt tijdelijk opgeslagen op een beveiligde server en wordt automatisch binnen 24 uur na creatie verwijderd.

8.2 Toegankelijkheid en Vernietiging: De gegenereerde gedichten en de bijbehorende anonieme beschrijvingen kunnen worden gebruikt om de functionaliteit van de Poem Booth te verbeteren. Elk gedicht gekoppeld aan een foto is alleen toegankelijk via een unieke QR-code die direct na gebruik beschikbaar is op de Poem Booth voor 30 seconden. De foto samen met het gedicht wordt na een uur definitief vernietigd, vergelijkbaar met het werk van een fotograaf bij evenementen, waarbij de foto's na het evenement verwijderd worden.

8.3 Informatieverplichting klant: De klant is verantwoordelijk voor het informeren van bezoekers en gasten over de werking van de Poem Booth. Dit omvat de tijdelijke aard van de opslag van de foto's en het proces van “gedichtengeneratie”.


Artikel 9: Beëindiging en Terugname

9.1 VOUW BV behoudt het recht om de Poem Booth terug te nemen indien deze onder schadelijke omstandigheden wordt gebruikt, zonder compensatie aan de klant, na eerst een waarschuwing te hebben gegeven.


Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

10.1 Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

VOUW B.V.

KvK 80932932

BTW NL861856703B01

Studio

Gedempt Hamerkanaal 111

1021 KP Amsterdam

Nederland


Google map

Administratief adres

Krugerplein 4-1

1091 KX Amsterdam

Nederland

Contact


contact@poembooth.com


Volg ons op sociale media